Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1– TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op al onze producten, overeenkomsten en

diensten, cursussen, lessen, workshops, consulten, het geven van voorlichting
of advies, prijzen en aanbiedingen, cadeaubonnen en alle overige  activiteiten, hierna te noemen de “Diensten” van Babycursus.com, hierna te noemen:  “Babycursus.com”

2. Babycursus.com geeft hypnobirthing cursussen via Mucha Mama. Op de hypnobirthing cursussen zijn andere Algemene Voorwaarden van toepassing, namelijk de Algemene Voorwaarden van Mucha Mama

3. Afwijkende voorwaarden gelden slechts voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkende voorwaarden zijn gemaakt.

4. Personen en bedrijven, hierna te noemen “Wederpartij" die een overeenkomst aangaan of Diensten afnemen bij Babycursus.com.

5. Overeenkomst of opdracht: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Babycursus.com en de Wederpartij over de te leveren producten/ en of het verrichten van Diensten.

6. Door het invullen van het inschrijfformulier en / of door betaling van Diensten gaat Wederpartij akkoord met de Algemene Voorwaarden van Babycursus.com.

ARTIKEL 2- AANMELDING EN BEVESTIGING

1. Aanmelden is uitsluitend mogelijk via een volledig ingevuld inschrijfformulier.

2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

3. Na aanmelding ontvangt de Wederpartij schriftelijk per e-mail een bevestiging van de inschrijving.

Wanneer Wederpartij de factuur heeft voldaan, stuurt Babycursus.com een
e-mailbevestiging met inschrijfgegevens naar de Wederpartij. Indien bij de
afgenomen Diensten digitale cursusmaterialen horen, dan ontvangt de Wederpartij
van Babycursus.com voor aanvang van de gereserveerde datum de digitale
cursusmaterialen per e-mail of Wederpartij ontvangt een e-mail waarin wordt
aangegeven waar het digitaal cursusmateriaal kan worden gedownload.

4. Voor levering van de Diensten waarvoor Babycursus.com geen offerte of opdrachtbevestiging verzendt, geldt als opdrachtbevestiging de factuur.

5. Indien men over een cadeaucode beschikt, kan er één cadeaucode per dienst worden ingewisseld. Heb je de babycursus cadeaubon gehad van familie, vrienden of van je werk of iets anders? Dan kun je heel gemakkelijk bij het afrekenscherm de cadeauboncode invullen!

1. Ga naar de agenda via de cursusdata van Babycursus.
2. Scroll naar beneden totdat je de agenda ziet.
3. De cursussen staan in blauwe blokjes weergegeven in de agenda. Klik op de jouw gewenste cursusdata op het blauwe blok. Er opent nu een nieuw scherm en klik op "Reservering toevoegen". Hier vul je je gegevens in én de cadeaubon code!

6. Babycursus.com voert de overeenkomsten en Diensten zorgvuldig uit om de belangen van de Wederpartij naar beste weten te behartigen.

ARTIKEL 3- BETALINGEN EN ANNULERINGEN

1. De betaling wordt voor aanvang van de Diensten voldaan. Eventuele digitale producten en cursusmateriaal ontvangt de Wederpartij op het opgegeven e-mail adres.

2. Indien Wederpartij zich heeft aangemeld voor een bepaalde datum of locatie kan hiervan niet worden afgeweken. Neem contact op met de babycursus docent om te bespreken OF er mogelijkheden zijn voor verschuiving. Indien dit mogelijk is, zal de desbetreffende babycursus docent 1 of meerdere data opties voorstellen. Deze opties zijn beperkt tot het aanbod van de desbetreffende docente.

3. Als de Wederpartij wenst te annuleren, kan dit alleen via schriftelijk wijze via het sturen van een e-mail. Ongeacht de reden van annulering:
a. dient bij minimaal 4 weken of meer dan 4 weken voor aanvang van de Diensten te worden geannuleerd. Hierbij is 75 % van het te betalen of reeds betaald bedrag verschuldigd. Indien de Wederpartij het bedrag al had overgemaakt aan Babycursus.com, wordt het bedrag dat dient te worden terug betaald, binnen 14 dagen naar de rekening van waaruit de Wederpartij heeft betaald overgemaakt.   

b. wanneer bij minder dan 4 weken voor aanvang van de Diensten wordt geannuleerd is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

4. De Wederpartij kan overeenkomsten of Diensten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden en kan dit alleen via schriftelijk wijze kenbaar maken via het sturen van een e-mail. Babycursus.com mag vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5. De in lid 4 genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat de Wederpartij akkoord heeft gegeven voor de overeenkomst of heeft betaald voor de desbetreffende Diensten.

6. Wanneer Babycursus.com het digitaal cursusmateriaal al aan Wederpartij heeft gestuurd en de Wederpartij de overeenkomst of Diensten wilt ontbinden of annuleren of wilt annuleren binnen de genoemde bedenktijd van 14 dagen, is 75 % van het factuurbedrag verschuldigd i.v.m. het reeds gestuurde cursusmateriaal. Het bedrag wat overblijft, wordt binnen 14 dagen naar de rekening van waaruit de Wederpartij heeft betaald overgemaakt.

7. De Wederpartij verklaart dat hij zijn annulering/herroepingsrecht/14 dagen bedenktijd verliest zodra Babycursus.com de overeenkomsten/Diensten al volledig heeft uitgevoerd.

8. Babycursus.com is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) na kunnen komen van reeds betaalde Diensten van Wederpartij door belemmerende omstandigheden die in redelijkheid niet voor het risico van Babycursus.com behoort te komen. Belemmerende omstandigheden zoals het niet (tijdig) leveren van zaken en verrichtingen van diensten door derden, stakingen of blokkades, ernstige bedrijfs(ver)storingen die de normale bedrijfsvoering belemmeren, brand of het verloren gaan van gegevens, ongevallen, ziekte, overlijden, oorlog(gevaar) en (natuur)rampen.

9. Babycursus.com en Wederpartij zullen naar aanleiding van de belemmerende omstandigheden in onderling overleg, tot het maken van een nieuwe datum, komen.

10. Indien de Wederpartij niet binnen een acceptabele termijn van 1 jaar na de belemmerende omstandigheden een datum heeft kunnen (na)komen dan heeft Babycursus.com het recht de Diensten te beëindigen. De Wederpartij heeft dan geen recht op terugbetaling of enige vorm van (schade)vergoeding.

11. Annulering kan uitsluitend schriftelijk per e-mail.

12. Als annuleringsdatum wordt de ontvangstdatum van de e-mail aangehouden.

13. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus wordt geen terugbetaling of enige vorm van (schade)vergoeding gedaan.

14. Bij onvoldoende deelnemers, minder dan 4 aanmeldingen, kunnen Diensten uiterlijk 7 dagen voor de geplande datum door Babycursus.com worden geannuleerd zonder schadeplichtig te worden. Hierover krijgt de deelnemer schriftelijk bericht. Babycursus.com en Wederpartij zullen naar aanleiding hiervan, in onderling overleg, tot het maken van een nieuwe afspraak/datum, komen. Hierbij is het volgende mogelijk:

a.      Babycursus.com stelt bijvoorbeeld een aantal andere groepscursusdata voor waaraan Wederpartij kan deelnemen.

b.     De Diensten aan Wederpartij vinden niet op locatie, maar via een online communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld Skype plaats. De informatie via het online communicatiemiddel is hetzelfde als de informatie op locatie. De Wederpartij geniet vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving van de Diensten en hoeft hiervoor dus niet te reizen. In onderling overleg wordt de datum en het tijdstip vastgesteld.

c. Binnen een straal van 20 autominuten rondom de hoofdvestiging van Babycursus.com in Westzaan wordt in overleg met Wederpartij de Diensten gegeven op locatie van de Wederpartij. Hieraan zijn 15 euro reiskosten en eventuele parkeerkosten verbonden. Indien op de locatie van Wederpartij parkeerkosten dienen te worden betaald dan worden deze parkeerkosten in rekening gebracht bij Wederpartij. In onderling overleg wordt de datum en het tijdstip vastgesteld.

15. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

16. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

ARTIKEL 4 - RECHTEN BABYCURSUS.COM

1. Babycursus.com kan het programma of het digitaal cursusmateriaal van de Diensten, inhoudelijke wijzigingen om de Diensten up-to-date te houden.

2. Babycursus.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde, ongeacht het aantal deelnemers, één of meerdere Diensten te annuleren.

3. Indien Babycursus.com één of meerdere Diensten op grond van het voorgaande lid annuleert, krijgt de Wederpartij zo snel mogelijk bericht per e-mail of telefoon. Babycursus.com en Wederpartij zullen naar aanleiding hiervan in onderling overleg, tot het maken van een nieuwe datum, komen.

4. Babycursus.com heeft het recht jaarlijks de prijzen en tarieven aan te passen. Voor reeds betaalde Diensten geldt deze prijsaanpassing niet.

5. Babycursus.com mag in uitzondering van het voorgenoemde lid 4 prijswijzigingen doorvoeren als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6. Op de overeenkomsten en Diensten van Babycursus.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Babycursus.com inclusief de docent/begeleider, is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de Diensten, inhoud en advies van de Diensten of de annulering hiervan.

2. Alhoewel geheel ongevaarlijk: deelname aan de Diensten van Babycursus.com is geheel voor eigen risico. Noch Babycursus.com, noch de desbetreffende babycursus docent, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van, of opgelopen tijdens een cursus.

3. De aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Diensten.

4. Mondelinge toezeggingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Babycursus.com.

5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

6. Babycursus.com behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht tot teruggave van het cursusgeld.

7. De inhoud van de Diensten bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies.

8. Voor medische en/of gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg dient advies van een arts of verloskundige te worden gezocht.

9. Babycursus.com is niet aansprakelijk voor medische problemen.

10. De Wederpartij past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

11. Het (digitale) cursusmateriaal of informatie uit onze Diensten, mag onder geen enkele wijze worden gekopieerd, doorgestuurd, worden gedeeld/verspreid/verveelvoudigd met anderen of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt. Indien dit wel gebeurt, is diegene die dit artikel overtreedt een boete van 75.000 euro verschuldigd aan Babycursus.com.

ARTIKEL 6- GEGEVENSBEHEER

1. Indien het inschrijfformulier of de nieuwsbrief wordt ingevuld dan worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand van Babycursus.com. Babycursus.com kan naar het opgegeven e-mail adres mailen of een nieuwsbrief sturen. En hiervan kan degene die zich inschrijft zich ook weer uitschrijven van de lijsten.

2. Babycursus.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Babycursus.com respecteert de privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

1. Klachten kunnen bij Babycursus.com alleen schriftelijk worden ingediend per e-mail.

2. Klachten moeten binnen 14 dagen, nadat de Diensten zijn verleend, volledig en duidelijk worden omschreven en worden alleen behandeld indien deze schriftelijk per e-mail zijn ingediend bij Babycursus.com.

3. Klachten die na de termijn van 14 dagen, nadat de Diensten zijn verleend, worden ingediend, worden niet behandeld.

4. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Babycursus.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en met een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.